Művészeti Iskola

Dokumentumok Partnereink Fotó galéria

Iskolánk küldetése


"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."


(Szent - Györgyi Albert nyomán)


Az idézet kulcsszavai, a tanulás tanítása, a tudás iránti érdeklődés felkeltése, az alkotó munka izgalma mindannyiunk számára egyformán jelentik pedagógiai munkánk alapkérdéseit. Az iskolában dolgozó pedagógusok szeretik, amit csinálnak, és így reméljük, belőlük átsugárzik a tanulók felé az az igény, hogy ők is szeressék iskolai feladataikat.


Szeretnénk a folyamatos tanulási, önművelési igény fejlesztésével elérni, hogy kötelességtudattal rendelkező fiatalokká váljanak tanítványaink.


Nyugodt, kiegyensúlyozott munkalégkör biztosításával törekszünk arra, hogy a társas érintkezés, kultúrált viselkedés elemi normáit tartsák be, ügyeljenek a környezet tisztaságára és az egymás iránti empátia fejlesztésével testi és lelki egészségükre.


Az intézmény jogi státusza

Az intézmény működési területe: országos

Az intézmény neve: Forma Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosítója: 200516

Az intézmény alapítója: "Magic" TáncSport Közhasznú Alapítvány

Az intézmény fenntartója: "Magic" TáncSport Közhasznú Alapítvány

Alapításának éve: 2004.

Az intézmény típusa:

Alapfokú művészetoktatási intézmény 6-22 évesek számára táncművészet ágban.

Az intézmény alaptevékenysége:

80.10’03 alapfokú oktatás

80.131-3 alapfokú művészetoktatás

 

Iskolánk bemutatása

Iskolánkban a táncoktatás 6 éves kortól indul. A 12 évre kidolgozott pedagógiai program lehetőséget ad a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, ritmusérzékének, tér és formaérzékének fejlesztésére és gazdagítására.

 • Iskolánk az óvodásokra is gondolt, nekik 4-6 éves korig a mini manó csoportban biztosítunk lehetőséget arra, hogy elsajátítsák az egyszerűbb gyerektáncokat, rendszeresen mozogjanak, játékos formában még pici korban megszeressék a táncot.

 

Évfolyamok száma:
12 év
2 év Előképző
1-2. osztály (manó csoport)
6 év Alapfok
3-8. osztály (tini csoport)
4 év Továbbképző
9-12. osztály (középisk. csoport)A program figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket.


Célja, hogy felkészítse a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára illetve az amatőr táncéletben való bekapcsolódásra.

 

 • A gyermekek az előképző évfolyamokon gyermektáncokkal (Country, Disco, Kacsatánc … ) ismerkednek meg, gimnasztikai, zenés, verses, táncos összeállításokkal játékos formában, majd a társastáncot megalapozó tudásra tesznek szert.
 • A későbbiekben az alapfok évfolyamokon a gyermekek a társastánc alapmotívumaival ismerkednek meg, standard táncokból (Angol keringő, Tangó), latin-amerikai táncokból (Cha-cha-cha, Rumba, Jive). A táncoktatás mellett a viselkedés alapvető szabályaival is megismerkednek a tanulók, melynek célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a mindennapi élet és a társas érintkezés viselkedéskultúrájának alapszabályait és magatartásformáit.

 

 • Továbbképző évfolyamokon cél az általános tánctudás fejlesztése mint standard (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slow fox, Quick step), mint latin-amerikai (Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso doble, Jive) táncokból, a tanulók a társastánc alapok csiszolása után versenytáncot tanulnak.


Hogy a táncolásból az idősebb korosztály se maradjon ki, nekik felnőtteknek kezdő és haladó társastánc tanfolyamok indulnak, ahol különböző táncok (Rock'n Roll, Boogie-Woogie, Mambo, Rumba, Foxtrott, Bécsi keringő, Tangó…) alaplépéseivel ismerkednek meg, amit táncos rendezvényeken, bálokon, lakodalmakban hasznosíthatnak, s ami kellemes és hasznos kikapcsolódást nyújthat.

A tánc egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. A koreográfiák közös előadása erősíti a közösségi szellemet, az egymásért való felelősség érzetét.


A pedagógiai programban a táncoktatás mellett viselkedéskultúra is helyet kapott. A gyerekek már kicsi korukban megismerkednek a viselkedés alapvető szabályaival, a társadalmi elvárásokkal és normákkal.


Emellett fontos, hogy az iskolában mindenki megtalálja a helyét, a legkisebbektől a legnagyobbakig, akkor is, ha csak a tánc öröméért vesz részt az órákon, és akkor is, ha versenytáncos ambíciói vannak.


A Forma Alapfokú Művészeti Iskolában folyó munka minőségi biztosítéka, hogy oktatói képzett tanárok, akik a Magyar Táncművészeti Főiskola végzett hallgatói, az országos bajnokságok döntőjében szerepelnek és a magyar válogatott tagjai.


A Forma Alapfokú Művészeti Iskola célja, hogy a központ mellett az általános iskolákban bázisokat alakítson ki. Az iskola tanmenetéhez igazodó táncoktatás előnye, hogy a gyerekek az iskolájukban tanulhatnak táncolni, a szülőnek nem jelent külön délutáni kötelezettséget a táncóra.


A táncoktatás az iskola kínálatát is gazdagítja, és a táncos fellépések színesebbé tehetik a rendezvényeket.


Iskolánk alapelvei


A tánc, mint művészet a test és lélek harmóniáját erősíti. A képzés során különös hangsúlyt fektetünk a fizikai és idegrendszeri teljesítmény fokozására, így nem csak jó táncosokat, de az élet bármely területén is sikeres személyiségeket szeretnénk nevelni. A már gyermekkorban rendszeres mozgást végzők szervezeti és idegrendszeri szempontokból is egészséges felnőttekké válnak, pszichés és szociális közérzetük pozitívabb képet mutat.


Az előképző, alapfok és továbbképző képzése során az egészséges életmódra nevelés, a mozgáskultúra, a személyiségfejlesztés, a tánckultúrával és művészeti tevékenységgel való megismertetés, továbbá a tehetséges növendékek táncművészeti pályára irányítása az elsődleges cél.


Az iskola pedagógiai programja szem előtt tartja a mai fiatalok érdeklődési körét, így az elsajátítandó ismeretanyag elméleti és gyakorlati területein is közelít a fiatalok életszemléletéhez, életfelfogásához. A tanulmányi idő alatt kialakítandó személyiségvonásokat illetően szerephez jutnak azok az értékek, melyeket az iskola a művészeti - és testkultúra fejlesztés terén képvisel. Ennek érdekében célunknak tekintjük a táncos mozgások népszerűsítését, amatőr és versenyzői, de nem élsportolói szinteken. Valamint az egészséges életmódra nevelés, a mozgáskultúra fejlesztése, a néptánc és társastánc széles körben történő megismertetése tekinthető hosszú távú célnak az iskola érdekében.


Az iskola tantervi programja lehetőséget nyújt a növendékek mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére (fizikai állóképesség, ritmusérzék, hallás, tér- és formaérzék, továbbá az alap táncnemek megismerése), valamint egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel.


A táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő és azokra fogékony növendékek ilyen irányú képességeinek fejlesztésére, készségei kialakítására, ismeretei gyarapítására.

 

Iskolánk feladatai

 • Az alapfokú művészeti oktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt
 • a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának,
 • fizikai állóképességének,
 • ügyességének,
 • cselekvő biztonságának,
 • ritmusérzékének,
 • hallásának,
 • tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására.

 

Az alapfokú táncművészeti oktatás hozzájárul:

 

Iskolánk céljai


Az alapfokú táncművészeti oktatás célja:

 • a táncművészetet értő, befogadó és gyakorló generáció kinevelése, akik a táncművészeti események és rendezvények aktív részeseivé értő közönségévé válnak
 • a növendékek magas szintű képzése
 • a növendékek táncművészeti pályára irányítása és felkészítése
 • az általános emberi értékek kialakítása és fejlesztése
 • a művészetek megszerettetése és a művészeti értékek védelme
 • a tanulók személyiségébe épüljön be a mozgás szeretete, az egészséges életvitel utáni vágy
 • a mozgás - és viselkedéskultúra szabályai váljanak a mindennapi életük részévé
 • a tanulók magabiztos, jól kommunikáló, határozott, emocionálisan nyitott empatikus felnőttekként valósítsák meg önmagukat
 • egészséges versenyszellemre nevelés
 • a művészet eszközeivel élve képesek legyenek az önkifejezésre